~SA LAHAT NG BABALIK SA KANILANG ORIHINAL NA BANSA MULA NGAYON~

Maraming salamat sa inyong pagtatrabaho sa Japan sa mahabang panahon.
Sa inyong bansa ay matiyagang naghihintay ang inyong mga mahal sa buhay.

Habang ikaw ay nagtatrabaho sa Japan, binayaran mo ang iyong pensiyon nang naaayon sa batas. Kapag ikaw ay umalis na sa Japan, may karapatan kang tumanggap ng bahagi ng pensiyon na binayaran mo at sisikapin naming tulungan ka sa proseso.
Talagang nagagalak akong matulungan kang umuwi at magsimula ng bagong buhay sa sarili mong bansa. 

Kung nais mong malaman ang detalyadong proseso, mangyaring suriin ang homepage ng opisina ng pensiyon mula sa URL na ito.
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/dattai-ichiji/20150406.html

Social Insurance at Labor Consultant Office TOMBO Akihiro Yoshimoto
As One LLC Atsushi Kamiya

TINATANTYANG HALAGA NG KABAYARAN NG LUMP SUM WITHDRAWAL

HALAGA NG SUWELDO (JPY): TAGAL NG PAGTATRABAHO SA JAPAN (Month):

ANG INAASAHANG HALAGA NG WITHDRAWAL LUMP SUM AY 0 YEN

※PAALALA NA ITO AY TANTYANG HALAGA LAMANG AT HINDI ITO EKSAKTONG TUGMA SA AKTWAL NA HALAGA.

DALOY NG PAMAMARAAN

 ◆ MGA KAILANGAN MONG GAWIN

 ◆ MGA KAILANGAN NAMING GAWIN

Scroll to top